لیست تعرفه ها

سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی

 

سرعت سرویس

نام سرویس

آستانه مصرف (گیگ)

قیمت (تومان)

ترافیک داخلی

معادل ترافیک بین الملل

۱ ماه

۳ ماه ۶ ماه ۱۲ ماه

۵۱۲Kb

سرویس۵۱۲ کیلوبیت(آستانه مصرف  حداکثر۲۵گیگ داخلی یا۱۲.۵گیگ بین الملل در ماه) ۲۵ ۱۲.۵

۱۲,۵۰۰

سرویس۵۱۲ کیلوبیت(آستانه مصرف حداکثر۸۵گیگ داخلی یا۴۲.۵گیگ بین الملل در ۳ماه) ۸۵ ۴۲.۵ ۳۷,۵۰۰
سرویس۵۱۲ کیلوبیتLV(آستانه مصرف حداکثر۵۶گیگ داخلی یا۲۸گیگ بین الملل در ۶ماه) ۵۶ ۲۸ ۵۲,۵۰۰
سرویس۵۱۲ کیلوبیتLV(آستانه مصرف حداکثر۷۵گیگ داخلی یا ۳۷.۵گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۷۵ ۳۷.۵ ۷۵,۰۰۰

۱Mb

سرویس ۱مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر۵۰گیگ داخلی یا۲۵گیگ بین الملل در ماه) ۵۰ ۲۵ ۲۰,۰۰۰
سرویس ۱مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر۱۷۵گیگ داخلی یا۸۷.۵گیگ بین الملل در ۳ماه) ۱۷۵ ۸۷.۵

۶۰,۰۰۰

سرویس ۱مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر۹۰گیگ داخلی یا۴۵گیگ بین الملل در ۶ماه) ۹۰ ۴۵ ۹۰,۰۰۰
سرویس ۱مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر۲۴۰گیگ داخلی یا۱۲۰گیگ بین الملل در ۱۲ماه) ۲۴۰ ۱۲۰ ۱۴۴,۰۰۰

۲Mb

سرویس۲مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر ۸۰گیگ داخلی یا۴۰گیگ بین الملل در ماه) ۸۰ ۴۰ ۲۵,۰۰۰

سرویس۲مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر۲۸۰گیگ داخلی یا۱۴۰گیگ بین الملل در۳ ماه) ۲۸۰ ۱۴۰

۷۵,۰۰۰
سرویس۲مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۱۲گیگ داخلی یا۵۶گیگ بین الملل در۶ ماه) ۱۱۲ ۵۶ ۱۱۲,۵۰۰
سرویس۲مگابیتLV(آستانه مصرف حداکثر۱۵۰گیگ داخلی یا۷۵گیگ بین الملل در۱۲ ماه) ۱۵۰ ۷۵ ۱۵۰,۰۰۰

۳Mb

 

سرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر۲۵گیگ داخلی یا۱۲.۵گیگ بین الملل در ماه) ۲۵ ۱۲.۵ ۱۷,۵۰۰

سرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر۸۵گیگ داخلی یا۴۲.۵گیگ بین الملل در۳ماه) ۸۵ ۴۲.۵ ۵۲,۵۰۰
سرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر۱۵۷گیگ داخلی یا۷۸.۵گیگ بین الملل در۶ماه) ۱۵۷ ۷۸.۵ ۱۵۷,۵۰۰
سرویس۳مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر۲۱۰گیگ داخلی یا۱۰۵گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۲۱۰ ۱۰۵ ۲۱۰,۰۰۰

۴Mb

سرویس ۴مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر۱۶۰گیگ داخلی یا۸۰گیگ بین الملل در ماه) ۱۶۰ ۸۰ ۴۰,۰۰۰
سرویس ۴مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر۵۴۰گیگ داخلی یا۲۷۰گیگ بین الملل در ۳ماه) ۵۴۰ ۲۷۰ ۱۲۰,۰۰۰
سرویس ۴مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر۱۸۰گیگ داخلی یا۹۰گیگ بین الملل در ۶ماه) ۱۸۰ ۹۰ ۱۸۰,۰۰۰
سرویس ۴مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر۲۴۰گیگ داخلی یا۱۲۰گیگ بین الملل در ۱۲ماه) ۲۴۰ ۱۲۰ ۲۴۰,۰۰۰

۸Mb

سرویس۸مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر۵۰گیگ داخلی یا۲۵گیگ بین الملل در ماه) ۵۰ ۲۵ ۲۵,۰۰۰
سرویس۸مگابیتLV(آستانه مصرف  حداکثر۱۷۵گیگ داخلی یا۸۷.۵بین الملل در۳ماه) ۱۷۵ ۸۷.۵ ۷۵,۰۰۰
سرویس۸مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر۳۲۰۰گیگ داخلی یا۱۶۰۰گیگ بین الملل در۶ماه) ۳۲۰۰ ۱۶۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
سرویس۸مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر۴۵۰۰گیگ داخلی یا۲۲۵۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۴۵۰۰ ۲۲۵۰ ۵۴۰,۰۰۰

۱۶Mb

سرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر۸۰۰گیگ داخلی یا۴۰۰گیگ بین الملل درماه) ۸۰۰ ۴۰۰ ۸۰,۰۰۰
سرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر۲۶۰۰گیگ داخلی یا۱۳۰۰گیگ بین الملل در۳ماه) ۲۶۰۰ ۱۳۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
سرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر۳۶۰گیگ داخلی یا۱۸۰گیگ بین الملل در۶ماه) ۳۶۰ ۱۸۰ ۳۶۰,۰۰۰
سرویس۱۶مگابیت(آستانه مصرف  حداکثر ۴۸۰گیگ داخلی یا۲۴۰گیگ بین الملل در۱۲ماه) ۴۸۰ ۲۴۰ ۴۸۰,۰۰۰

 

 • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
 • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
 •  منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ….
 • مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود. 
 • در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل  مشترک در یک دوره می باشد.  
 • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ در صد مواقع کاهش یابد.
 • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه فرمائید.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات آسیاتک، مطابق ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات می باشد.


ثبت نام آنلاین اینترنت آسیاتک

طرح های ویژه اینترنت پرسرعت آسیاتک

 

نمایش دادن همه 2 نتیجه