مجوز فعالیت آسیاتک

 

پروانه بهره برداریپروانه اپراتور مجازی تلفن همراه MVNO

 

گواهی خدمات میزبانی