پروموشن های جدید روی نُت نِت آسیاتک

بسته های اینترنتی ویژه جشنواره پاییزی

سرعت اتصال 4 مگابیت

قیمت اصلی 120/000 تومان

72/000 (ماهانه 12/000 تومان)

120گیگ ترافیک معادل 60 گیگ ترافیک بین الملل (ماهانه 20 گیگ)
6ماهه

 

سرعت اتصال 16 مگابیت

قیمت اصلی 360/000 تومان

156/000 (ماهانه 26/000 تومان)

360گیگ ترافیک معادل 180 گیگ ترافیک بین الملل (ماهانه 60 گیگ)
6ماهه

 

سرعت اتصال 8 مگابیت

قیمت اصلی 150/000 تومان

108/000 (ماهانه 18/000  تومان)

240 گیگ ترافیک معادل 120 گیگ ترافیک بین الملل (ماهانه 40 گیگ)
6ماهه