کاهش تعرفه ترافیک آسیاتک

قیمت بسته های ترافیکی آسیاتک بر اساس مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات رادیویی