کمپین زمستانی آسیاتک

بسته‌های ویژه کمپین زمستان

16Mbps

500GB  – مدت 6 ماه

8Mbps

360GB – مدت 6 ماه


4Mbps

180GB – مدت 6 ماه


4Mbps

120GB – مدت 6 ماه

2Mbps

60GB – مدت 6 ماه

 

تا 16 Mbps

24GB – مدت 12 ماه