پرسشهای متداول

نصب فیزیکی سرویس

دستگاه تلفن خود را از پریز تلفن جدا کنید. اسپلیتر را از قسمت Lineمانند شکل زیر به پریز تلفن وصل نمایید. دستگاه گوشی تلفن خود را به خروجی Phoneاسپلیتر متصل کنید. مودم خود را به خروجی Modemاسپلیتر متصل نمایید. مودم را نیز با توجه به نوع آن (LANیا USB) به سیستم خود (پورت LANیا پورت […]

بازگشت به بالا
error: Content is protected !!