تخفیف بسته های حجمی و غیر حجمی آسیاتک

بسته های حجمی جدید آسیاتکی در راستای افزایش رضایتمندی و ترغیب مشترکین عزیز آسیاتک بسته های جدید حجمی در پورتال و پنل مشترکین فعال گردید. مشخصات بسته های حجمی به شرح ذیل می باشد:   ویژه سرویس غیرحجمی بسته حجمی ادامه مطلب